Have a question, comment or concern?

Call 720-423-4600 now.

Our Customer Service Center is ready to help.

Sign Up for Transportation Services by June 16

The Transportation Opt-in Program is now live on the Parent Portal. If your student is eligible and you would like them to use DPS Transportation in the 2023-24 school year, please opt-in now. Click here for instructions on how to opt-in. Families have until Friday, June 16 to let us know if your eligible student will be using our services next school year. If you don’t opt-in by June 16, your student could experience a delay in service.

Note: McKinney-Vento, Special Education, Foster Care and newcomer students will not need to opt-in because they will automatically be routed for 2023-24 transportation service.

Inscripciones para los servicios de transporte, hasta el 16 de junio, a más tardar

Ya está funcionando el programa de Participación  en el Servicio de Transportes en el Portal para Padres. Si su estudiante es elegible y desean que utilice el Transporte de DPS en el año escolar 2023-24, inscríbanlo ahora. Hagan clic aquí para ver las instrucciones sobre cómo participar. Las familias tienen hasta el viernes, 16 de junio para hacernos saber si su estudiante elegible usará nuestros servicios el próximo año escolar. Si no han decidido participar para el 16 de junio, es posible que su estudiante experimente una demora en el servicio.

Importante: los estudiantes de McKinney-Vento, educación especial, Foster Care y los estudiantes nuevos en DPS no necesitarán indicar su participación porque serán encaminados automáticamente en el servicio de transporte para el año escolar 2023-24.

سجل للحصول على خدمات المواصلات في موعد أقصاه 16 يونيو

لقد بدأت إمكانية تسجيل رغبة للحصول على خدمات المواصلات في بوابة أولياء الأمور. إذا كان الطالب مؤهلاً لخدمة المواصلات ويرغب في الحصول عليها في العام الدراسي 2023-24، يرجى التعبير عن رغبة الحصول عليها الآن. انقر هنا للحصول على معلومات عن كيفية تسجيل رغبة الحصول على الخدمة. سيكون أمام أولياء الأمور حتى الجمعة 16 يونيو لإخبارنا ما إذا كان الطالب المستحق للخدمة يرغب في الحصول عليها في العام المقبل. إذا لم  تسجل الرغبة في الحصول على الخدمة في موعد أقصاه 16 يونيو، فقد يتعرض الطالب لتأخير في الحصول عليها.

ملاحظة: طلاب برنامج ماكيني فينتو والتربية الخاصة ودور الرعاية والوافدين الجدد لن يحتاجوا للتسجيل لأنهم سيتم تسجيلهم للحصول على خدمة المواصلات للعام الدراسي 2023-24 تلقائياً.

Đăng ký Dịch vụ Chuyên Chở trễ nhất vào Ngày 16 tháng Sáu

Chương trình Lựa chọn Nhận Dịch vụ Chuyên chở hiện đã hoạt động trên Cổng Thông tin dành cho Phụ huynh. Nếu con quý vị hội đủ điều kiện và quý vị muốn các em sử dụng dịch vụ Chuyên chở DPS trong năm học 2023-24, vui lòng lựa chọn nhận dịch vụ ngay bây giờ. Bấm vào đây để xem hướng dẫn cách lựa chọn nhận dịch vụ. Các gia đình có thời gian từ đây đến Thứ Sáu, ngày 16 tháng Sáu để cho chúng tôi biết liệu các học sinh hội đủ điều kiện của quý vị sẽ sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong năm học tới hay không. Nếu quý vị không lựa chọn nhận dịch vụ trễ nhất vào ngày 16 tháng Sáu, con quý vị có thể bị chậm trễ trong việc nhận dịch vụ.

Lưu ý: Học sinh mới đến và học sinh thuộc chương trình McKinney-Vento, Giáo dục Đặc biệt, diện được chăm nuôi theo hợp đồng chính phủ sẽ không cần lựa chọn nhận dịch vụ bởi vì các em sẽ tự động được chỉ định tuyến chuyên chở 2023-24.

Iska Diiwaan geli Adeegyada Gaadiidka ugu Danbayn Juun 16

Barnaamijka Doorashada Gaadiidka ayaa hadda toos uga furan Barta Waalidka. Haddii ardaygaagu u qalmo aadna doonayso inuu raaco Gaadiidka DPS sanad dugsiyeedka 2023-24, fadlan hadda dooro. Halkaan guji si aad u hesho tilmaamaha ku aadan sida loo doorto. Qoysasku waxay haystaan ilaa Jimcada, Juun 16 si aad noogu sheegto haddii ardaygaaga u qalma uu raaci doono adeegyadeena gaadiidka sanad dugsiyeedka soo socda. Haddii aadan dooran ugu danbayn Juun 16, ardaygaaga ayaa dib u dhac kala kulmi kara adeegga.

Ogoow: Ardayda McKinney-Vento, Waxbarashada gaarka ah, Ilmaha Dawladu Koriso iyo kuwa ku cusub degmada ayaan u baahan doonin inay doortaan waayo si otomaatig ah ayaa loogu dari doonaa adeegga gaadiidka ee sanad dugsiyeedka 2023-24.

ለመጓጓዣ አገልግሎቶች እስከ ጁን 16 ድረስ ይመዝገቡ

የመጓጓዣ አገልግሎት አማራጭ ፕሮግራም አሁን በወላጅ ፖርታል ላይ ክፍት ነው።. ተማሪ ልጅዎ ብቁ ከሆነ እና ለ 2023-24 የትምህርት ዓመት ልጅዎ የDPS መጓጓዣን እንዲጠቀም ከፈለጉ፣ እባክዎ አሁን ይምረጡ (opt in) ያድርጉ። እንዴት መምረጥ እንዳለብዎት መመሪያ ለማግኘት እዚህ ላይ ይጫኑ። ወላጆች ብቁ የሆነው ተማሪ ልጃቸው ለቀጣዩ የትምህርት ዓመት የእኛን አገልግሎቶች የሚጠቀም ከሆነ እስከ አርብ ጁን 16 ድረስ ሊያሳእቁን ይገባል። እስከ ጁን 16 ድረስካልመረጡ ተማሪ ልጅዎ አገልግሎት በማግኘት ረገድ መዘግየት ሊያጋጥመው ይችላል።

ማስታወሻ፥ McKinney-Vento፣ የልዩ ፍላጎት ትምህርት፣ የማደጎ እንክብካቤ እና አዲስ ገቢ ተማሪዎች ለ 2023-24 የመጓጓዣ አገልግሎቶች አውቶማቲካሊ ስለሚሸጋገሩ መምረጥ አያስፈልጋቸውም።

जुन 16 सम्म यातायात सेवाहरूका लागि साइन अप गर्नुहोस्

यातायात अप्ट-इन कार्यक्रम अब अभिभावक पोर्टलमा लाइभ छ । तपाईंको बच्चा योग्य हुनुहुन्छ र तपाईं आफ्नो बच्चाले 2023-24 विद्यालय वर्षमा DPS यातायात सेवा प्रयोग गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, कृपया अहिले नै अप्ट-इन गर्नुहोस् । कसरी अप्ट-इन गर्ने भन्नेबारे निर्देशनहरूका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । परिवारहरूसँग आफ्नो योग्य विद्यार्थीले अर्को विद्यालय वर्षमा हाम्रा सेवाहरू प्रयोग गर्नु हुने छ वा गर्नु हुनेछैन भन्नेबारे हामीलाई थाहा दिनका लागि शुक्रवार, जुन 16 सम्मको समय छ । तपाईंले जुन 16 सम्म अप्ट-इन गर्नुभएन भने, तपाईंको बच्चाको सेवामा ढिलाइ हुन सक्छ ।

ध्यान दिनुहोस्: McKinney-Vento, विशेष शिक्षा, पालन-पोषण स्याहार र नयाँ विद्यार्थीहरूलाई 2023-24 यातायात सेवा स्वचालित रूपमा प्रदान गरिने भएकाले उनीहरूले अप्ट-इन गर्न आवश्यक पर्ने छैन ।

Adhésion au service de transport d’ici au 16 juin

Le programme d’adhésion au transport est maintenant ouvert sur le portail parental. Si votre enfant a droit au transport de DPS, et si vous souhaitez qu’il profite de ce droit en 2023-24, veuillez adhérer maintenant. Cliquez ici pour savoir comment adhérer. Les familles ont jusqu’au vendredi 16 juin pour nous faire savoir si leur enfant ayant droit au transport utilisera effectivement nos services l’année scolaire prochaine. Si vous n’adhérez pas d’ici au 16 juin, l’accès à ce service pour votre enfant pourrait être retardé.

Remarque : les élèves de McKinney-Vento, de l’éducation spécialisée, en famille d’accueil et les nouveaux arrivants n’ont pas besoin d’adhérer car ils seront automatiquement orientés sur le service de transport pour 2023-24.

在 6 月 16 日之前注册交通服务

交通服务参与计划现已在家长门户开放注册。如果您的学生符合条件,并且您希望他们在 2023-24 学年使用 DPS 交通服务,请现在选择加入。点击此处了解如何参与的详细说明。各个家庭应该在 6 月 16 日星期五之前通知我们,您符合资格的孩子是否将在下个学年使用我们的服务。如果您不在 6 月 16 日之前选择加入,您的孩子的服务可能会出现延迟。

注意:McKinney-Vento、特殊教育、寄养和新学生无需选择加入,因为他们将自动被纳入 2023-24 学年的交通服务。

View the 2022-23 School Year Success Express Shuttle Schedules Now » Click Here for the 2022-23 School Year Bell Times » Click Here to Learn About the DPS-RTD Bus Pass »

Information for Students and Families

New to DPS Transportation Services, or going through SchoolChoice? Check out the options by grade level below to assist you with what you're looking for. You can look up the services by school, as well as what your next steps are.

How to Ride the School Bus

We know riding the school bus can be daunting, especially if it's your first time. But don't worry-- we're here to help. We want you to have a safe and enjoyable ride to and from school. Please watch the video below for everything you need to know about riding the bus.